Kolik musím mít odpracováno na důchod? Finanční přehled

Kolik Musim Mit Odpracovano Na Duchod

Minimální doba pojištění

Pro nárok na starobní důchod je potřeba splnit nejenom určitý věk, ale také získat dostatečnou dobu pojištění. Tato doba se liší podle roku narození. Čím později se člověk narodil, tím delší musí být jeho doba pojištění. Minimální doba pojištění se pohybuje od 25 let pro lidi narozené před rokem 1963 do 35 let pro ty, kteří se narodili po roce 1977. Pokud někdo nedosáhne na požadovanou dobu pojištění, nemá nárok na starobní důchod, ale může mu být přiznán jiný typ důchodu, například invalidní. Doba pojištění se počítá ze všech dob, kdy za vás bylo placeno sociální pojištění, ať už jste pracovali jako zaměstnanci, OSVČ, nebo pobírali některé sociální dávky.

Věk odchodu do důchodu

Věk odchodu do důchodu je v České republice upraven zákonem a závisí na datu narození. Pro muže a ženy se liší. Obecně platí, že s každým ročníkem se věk odchodu do důchodu postupně zvyšuje. Pro stanovení konkrétního data odchodu do penze je nutné zohlednit také dobu pojištění, tedy odpracované roky. Pro rok 2023 platí, že muži narození v roce 1963 odcházejí do důchodu v 60 letech. Ženy narozené ve stejném roce odcházejí do důchodu v 59 letech a 6 měsících. Pro mladší ročníky se věková hranice pro odchod do důchodu dále posouvá. Důchodový věk si lze nechat spočítat na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Výše důchodu

Výše vašeho důchodu není náhodná. Závisí na dvou hlavních faktorech: délce doby pojištění a výši odvedeného pojistného. Čím déle pracujete a čím více vyděláváte (a tedy i odvádíte na sociálním pojištění), tím vyšší důchod můžete očekávat. Nejde ale jen o prostý součet. Existuje složitý vzorec, který zohledňuje i další faktory, jako je průměrná mzda a růst cen. Pro výpočet vašeho důchodu můžete využít online kalkulačku České správy sociálního zabezpečení. Pamatujte, že se jedná pouze o orientační částku.

Předčasný důchod

V České republice je předčasný důchod forma starobního důchodu, kterou lze pobírat dříve než v řádném důchodovém věku. Získat ho ale není jednoduché, podmínky jsou poměrně přísné. Žadatel nesmí být v době podání žádosti déle než 1 rok v pracovním poměru a do řádného důchodového věku mu musí zbývat maximálně 5 let. Výše předčasného důchodu je trvale krácena, a to o 0,9 % za každých 90 dní, o které dříve před řádným důchodovým věkem je přiznán. Předčasný důchod se vyplácí každý měsíc, stejně jako řádný starobní důchod. Je ale důležité zvážit všechna pro a proti, než se pro tuto možnost rozhodnete.

Invalidní důchod

Invalidní důchod je v České republice formou státní sociální podpory určené lidem, kteří nemohou pracovat kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu. Získání invalidního důchodu závisí na míře poklesu pracovní schopnosti, která se posuzuje lékařskými posudky. Existují tři stupně invalidity: invalidita prvního, druhého a třetího stupně. Čím vyšší stupeň invalidity, tím závažnější je omezení schopnosti pracovat a tím vyšší je i důchodová dávka. Nárok na invalidní důchod nevzniká automaticky po dosažení důchodového věku. Je nutné o něj požádat a projít posudkovým řízením.

Vdovský a sirotčí důchod

Vdovský a sirotčí důchod patří mezi důchody pozůstalostní. Nárok na ně vzniká úmrtím osoby blízké, která v době smrti pobírala starobní nebo invalidní důchod, případně splňovala podmínky pro jeho přiznání. Vdovský důchod může pobírat manžel/ka zemřelého, a to po dobu jednoho roku od jeho smrti bez ohledu na věk a další podmínky. Po uplynutí této doby je nutné splnit podmínku věku a další náležitosti. Sirotčí důchod pak náleží nezaopatřenému dítěti, jehož rodič zemřel, nebo pobíral v době smrti starobní či invalidní důchod. Výše vdovského i sirotčího důchodu se odvíjí od výše důchodu zemřelého a od počtu oprávněných osob.