Jak vybrat tu pravou: Právní formy podnikání pod lupou

Právní Formy Podnikání

Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání je v České republice velmi populární formou samostatné výdělečné činnosti. Jedná se o podnikání fyzické osoby na základě živnostenského oprávnění. Založení živnosti je poměrně jednoduché a rychlé, navíc je tato forma podnikání ze strany státu méně administrativně zatěžována než například společnost s ručením omezeným. Živnostník ručí za své závazky celým svým majetkem. Existují tři druhy živností: volné, řemeslné a koncesované. Volné živnosti nevyžadují žádné zvláštní vzdělání ani praxi, u řemeslných živností je nutné prokázat odbornou způsobilost a koncesované živnosti podléhají schválení a udělení koncese ze strany státu. Mezi nejčastější důvody, proč lidé volí živnostenské podnikání, patří touha po samostatnosti, flexibilní pracovní době a možnosti realizovat vlastní nápady.

Obchodní společnosti

Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. V České republice existuje několik typů obchodních společností, z nichž nejběžnější jsou společnost s ručením omezeným (s.r.o.) a akciová společnost (a.s.). Společnost s ručením omezeným je vhodná pro menší a střední podniky, zatímco akciová společnost je určena pro větší firmy s mnoha společníky. Dalšími typy obchodních společností jsou veřejná obchodní společnost (v.o.s.) a komanditní společnost (k.s.). Výběr správného typu obchodní společnosti je důležitým krokem pro každého podnikatele, protože ovlivňuje jeho práva a povinnosti, jakož i daňové zatížení.

Družstva

Družstva jsou specifickou právní formou, která v sobě snoubí prvky podnikání a spolupráce. Členové družstva, nazývaní družstevníci, spojují své síly a prostředky k dosažení společného cíle, ať už se jedná o zajištění bydlení, zemědělskou produkci nebo třeba provozování obchodu. Zisk z činnosti družstva je rozdělován mezi členy, a to obvykle v závislosti na jejich aktivitě a míře zapojení. Družstva hrají důležitou roli v mnoha odvětvích české ekonomiky a představují zajímavou alternativu k tradičním formám podnikání.

Veřejné obchodní společnosti

Veřejná obchodní společnost (v.o.s.) je v České republice upravena v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Jde o osobní společnost, kde za závazky ručí všichni společníci společně a nerozdílně celým svým majetkem. Založení v.o.s. vyžaduje alespoň dva společníky, kteří uzavřou společenskou smlouvu. V té se mimo jiné stanoví předmět podnikání, výše vkladů společníků a pravidla rozdělování zisku a ztráty. V.o.s. nevzniká zápisem do obchodního rejstříku, ale již uzavřením společenské smlouvy.

Komanditní společnosti

Komanditní společnost (k.s.) je specifická forma podnikání, která v sobě snoubí prvky osobní i kapitálové společnosti. Založit ji můžou minimálně dva společníci, přičemž jeden vystupuje jako komplementář a ručí za závazky společnosti celým svým majetkem. Druhý, komanditista, ručí pouze do výše svého nesplaceného vkladu. Tato forma podnikání je vhodná pro ty, kteří chtějí spojit síly a znalosti s někým dalším, ale jeden z nich nechce nést plnou finanční zodpovědnost. Na rozdíl od společností s ručením omezeným je u k.s. kladen důraz na osobní angažovanost společníků, zejména komplementáře, který má často i statut jednatele.

Společnosti s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) je v České republice nejoblíbenější právní formou podnikání. Spojením slov „s ručením omezeným“ se zdůrazňuje základní princip, na kterém s.r.o. funguje – společníci neručí za závazky společnosti celým svým majetkem, ale pouze do výše svého nesplaceného vkladu. Tato vlastnost dělá ze s.r.o. atraktivní volbu pro začínající i zavedené podnikatele, kteří chtějí minimalizovat riziko spojené s podnikáním. Založení s.r.o. vyžaduje základní kapitál ve výši 1 Kč, což je oproti akciové společnosti výrazně nižší částka. Společnost s ručením omezeným může mít jednoho i více společníků, kteří se podílejí na řízení společnosti a dělení zisku.

Akciové společnosti

Akciová společnost je kapitálově silná obchodní společnost. Základní kapitál akciové společnosti je tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady akcionářů, rozdělenými na akcie. Akciová společnost odpovídá za porušení svých zá

Jiné právní formy

Kromě nejběžnějších právních forem, jako jsou společnost s ručením omezeným (s.r.o.) a akciová společnost (a.s.), existuje v České republice i řada dalších možností. Patří mezi ně například veřejná obchodní společnost (v.o.s.), komanditní společnost (k.s.), družstvo nebo evropská společnost. Každá z těchto forem má svá specifika, výhody a nevýhody. Volba té správné formy závisí na mnoha faktorech, jako je například počet společníků, výše základního kapitálu, rozsah podnikání nebo míra ručení za závazky. Před založením firmy je proto vhodné důkladně zvážit všechny možnosti a poradit se s odborníkem.