Portugalské portu daně lákají investory

Portu Daně

Druhy daní v Portugalsku

Portugalský daňový systém se dělí na státní a místní daně. Mezi ty nejdůležitější patří:

  • Daň z příjmu fyzických osob (IRS): Platí se z příjmů z různých zdrojů, jako jsou mzdy, pronájmy nebo investice. Existují progresivní daňové sazby, které se liší podle výše příjmu.
  • Daň z příjmu právnických osob (IRC): Vztahuje se na zisky společností usazených v Portugalsku. Sazba daně z příjmu právnických osob je v současnosti 21 %.
  • Daň z přidané hodnoty (IVA): Spotřební daň, která se vztahuje na většinu zboží a služeb. Existují tři sazby DPH: standardní sazba (23 %), snížená sazba (13 %) a zvláštní sazba (6 %).
  • Daň z nemovitosti (IMI): Platí se každoročně z hodnoty nemovitostí umístěných v Portugalsku. Sazby daně z nemovitosti se liší v závislosti na lokalitě a typu nemovitosti.
  • Daň z převodu nemovitostí (IMT): Platí se při nákupu nemovitosti v Portugalsku. Sazba daně se liší v závislosti na hodnotě a typu nemovitosti.

Kromě výše uvedených daní existuje v Portugalsku řada dalších daní a poplatků, jako jsou spotřební daně z pohonných hmot, tabáku a alkoholu, silniční daně a poplatky za registraci vozidel. Portugalský daňový systém může být pro cizince složitý, proto je vhodné vyhledat odbornou pomoc daňového poradce.

Daň z příjmu fyzických osob

V Portugalsku se daň z příjmu fyzických osob nazývá IRS (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares). Portugalský daňový systém je komplexní a sazby daně se liší v závislosti na výši příjmu. Pro rok 2023 existuje sedm pásem daně z příjmu fyzických osob, která se pohybují od 14,5 % do 48 %. Kromě progresivních sazeb daně existuje také daňová úleva ve výši 7 112 EUR pro daňové rezidenty.

Důležité je rozlišovat mezi daňovými rezidenty a nerezidenty. Daňovým rezidentem Portugalska se stáváte, pokud se v zemi zdržujete déle než 183 dní v roce, nebo pokud máte v Portugalsku centrum životních zájmů. Daňoví rezidenti platí daň z celosvětových příjmů, zatímco nerezidenti platí daň pouze z příjmů plynoucích z portugalských zdrojů.

Portugalsko má také speciální daňový režim pro osoby s bydlištěm mimo Portugalsko (NHR), který nabízí daňové pobídky pro nové daňové rezidenty pracující v kvalifikovaných profesích.

Daňové přiznání se podává elektronicky do 30. června následujícího roku.

Daň z příjmu právnických osob

Sazba daně z příjmu právnických osob v Portugalsku činí 21 %. Tato sazba se vztahuje na příjmy plynoucí z portugalských zdrojů i na příjmy plynoucí ze zahraničí, pokud má společnost v Portugalsku sídlo nebo zde vykonává svou činnost prostřednictvím stálé provozovny. V některých případech, například u příjmů z inovativní činnosti nebo u malých a středních podniků, se uplatňují snížené sazby daně. Portugalsko má s mnoha zeměmi uzavřeny smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které zabraňují tomu, aby byly příjmy daněny dvakrát ve dvou různých jurisdikcích. Tyto smlouvy obvykle upravují, která země má právo danit daný příjem a za jakých podmínek. Pro české firmy expandující do Portugalska je důležité znát jak portugalské daňové zákony, tak i příslušnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Portugalskem.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

V Portugalsku se na daň z přidané hodnoty (DPH) vztahuje řada pravidel a předpisů. Místní daňový úřad, Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), je zodpovědný za správu a výběr DPH. Portugalsko je součástí harmonizovaného systému DPH Evropské unie, což znamená, že základní principy DPH jsou v souladu s pravidly EU.

Existují tři sazby DPH: standardní sazba (23 %), snížená sazba (13 %) a zvláštní sazba (6 %). Standardní sazba se vztahuje na většinu zboží a služeb. Snížená sazba se vztahuje na specifické položky, jako jsou potraviny, knihy a léky. Zvláštní sazba se vztahuje na velmi omezený počet zboží a služeb, například na ubytovací služby.

Zahraniční firmy, které prodávají zboží a služby v Portugalsku, se musí zaregistrovat k DPH, pokud jejich obrat překročí určitou hranici. Registrace k DPH umožňuje firmám účtovat DPH a také si nárokovat odpočet DPH na vstupy. Portugalsko má elektronický systém pro podávání hlášení DPH. Firmy registrované k DPH musí podávat pravidelná hlášení a platit DPH portugalskému daňovému úřadu.

Majetek a dědictví

Portugalsko se v posledních letech stalo atraktivní destinací pro ty, kteří uvažují o přesunu bydliště. Kromě příjemného klimatu a krásné přírody láká i daňový systém. Ten se vztahuje i na majetek a dědictví, což jsou oblasti, které Čechy zajímají.

Daň z nemovitosti, portugalsky Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), platí v Portugalsku majitel nemovitosti k 31. prosinci daného roku. Výše daně se liší dle typu a lokality nemovitosti a pohybuje se mezi 0,3 % a 0,8 % daňové hodnoty u stálých rezidentů. Daň z přidané hodnoty se platí při koupi nemovitosti a dědická daň se v Portugalsku nevztahuje na potomky, manžele a rodiče.

Pro ty, kteří se stanou daňovými rezidenty Portugalska, se nabízí možnost využít režimu Non-Habitual Resident (NHR). Ten umožňuje daňově optimalizovat příjmy plynoucí ze zahraničí. V oblasti majetku a dědictví je však nutné postupovat obezřetně a konzultovat svou situaci s daňovým poradcem.

Je důležité si uvědomit, že daňové zákony se mohou měnit a to, co platí dnes, nemusí platit zítra.

Daň z nemovitosti

V Portugalsku se daň z nemovitosti nazývá Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). Platí ji vlastníci nemovitostí nacházejících se v Portugalsku, a to jak rezidenti, tak i nerezidenti. Výše daně se liší v závislosti na lokalitě, typu a hodnotě nemovitosti. Obecně se sazba daně pohybuje mezi 0,3 % a 0,8 % daňové hodnoty nemovitosti. Daň je splatná jednou ročně a je spravována portugalským daňovým úřadem Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

Pro daňové účely se používá daňová hodnota nemovitosti, která je obvykle nižší než její tržní hodnota. Daňovou hodnotu určuje AT na základě různých faktorů, jako je lokalita, stáří, stav a typ nemovitosti. Vlastníci nemovitostí mohou podat daňové přiznání k dani z nemovitosti online nebo osobně na pobočce AT.

Daň z převodu nemovitostí

V Portugalsku se daň z převodu nemovitostí nazývá Imposto Municipal sobre Transmissões (IMT). Platí se při koupi nemovitosti a její sazba se liší v závislosti na typu nemovitosti a její hodnoty. Pro rezidenční nemovitosti se sazba pohybuje od 1 % do 6 %, zatímco u komerčních nemovitostí může dosahovat až 12 %. Kromě IMT se platí také daň z kolků (Imposto de Selo), která se pohybuje od 0,8 % do 8 % z kupní ceny nemovitosti.

Při koupi nemovitosti v Portugalsku je důležité zohlednit tyto daně, které mohou značně navýšit celkové náklady na pořízení nemovitosti. Doporučuje se proto konzultovat daňové záležitosti s odborníkem, který vám poskytne přesné informace o výši daní v konkrétním případě.

Daň z kapitálových výnosů

V Portugalsku se na kapitálové zisky vztahuje daň z příjmu fyzických osob (IRS). Portugalsko má teritoriální daňový systém. Zdanění kapitálových výnosů závisí na tom, zda jste rezidentem, nebo nerezidentem. Pro daňové rezidenty Portugalska se kapitálové zisky z prodeje akcií a dalších finančních nástrojů obecně zdaňují sazbou 28 %. Nerezidenti podléhají dani z kapitálových výnosů z portugalských zdrojů, obvykle stejnou sazbou jako rezidenti. Existují však smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které mohou ovlivnit konečnou daňovou povinnost.

Sociální zabezpečení

V Portugalsku se z vaší mzdy odvádí sociální pojištění, které financuje systém sociálního zabezpečení. Ten zahrnuje důchody, nemocenské dávky, podporu v nezaměstnanosti a další sociální služby. Výše odvodů na sociální zabezpečení se liší v závislosti na vašem příjmu a typu pracovního poměru. Obecně platí, že zaměstnanci odvádí menší procento ze své hrubé mzdy než osoby samostatně výdělečně činné.

Sociální zabezpečení je v Portugalsku komplexní systém a pro cizince může být obtížné se v něm zorientovat. Doporučujeme proto kontaktovat portugalský daňový úřad nebo specializovaného poradce, abyste se ujistili, že splňujete všechny své daňové a odvodové povinnosti.

Je důležité si uvědomit, že sociální zabezpečení je klíčovou součástí portugalského sociálního modelu a přispívá k vysoké kvalitě života v zemi. I když se vám odvody ze mzdy můžou zdát vysoké, pamatujte, že vám v budoucnu zaručí přístup k důležitým sociálním službám a dávkám.

Zdravotní pojištění

V Portugalsku se na systém zdravotní péče vztahuje daň z příjmu. Část daní, které portugalští občané a rezidenti platí, jde přímo na financování veřejného systému zdravotní péče známého jako Serviço Nacional de Saúde (SNS). I když je SNS k dispozici všem portugalským občanům a legálním rezidentům, mnoho lidí se také rozhodne pro soukromé zdravotní pojištění, aby získalo přístup k širší škále lékařů a nemocnic a zkrátilo čekací doby. Výše daně z příjmu, kterou zaplatíte v Portugalsku, závisí na vašem příjmu a daňovém statusu. Existuje progresivní daňová stupnice s mírami pohybující se od 14,5 % do 48 %. Kromě daně z příjmu existují i ​​další daně, které přispívají do systému sociálního zabezpečení v Portugalsku, včetně sociálního zabezpečení a příspěvků na pojištění v nezaměstnanosti. Tyto příspěvky platí jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé. Je důležité si uvědomit, že daňový systém v Portugalsku je složitý a specifika se mohou lišit v závislosti na vaší individuální situaci.

Daňové pobídky a úlevy

Portugalsko nabízí řadu daňových pobídek a úlev pro jednotlivce i firmy. Jednou z nejvýznamnějších pobídek je režim Non-Habitual Resident (NHR), který umožňuje daňovým rezidentům z jiných zemí platit v Portugalsku daň z příjmů z určitých profesí a činností sazbou 20 % po dobu 10 let.

Pro firmy je k dispozici široká škála pobídek, včetně daňových úlev na investice, výzkum a vývoj, tvorbu pracovních míst a rozvoj podnikání v určitých regionech. Například daň z příjmů právnických osob se pohybuje od 17 % do 21 %, ale v některých regionech může být snížena až na 11,9 %. Firmy se sídlem na Madeiře mohou těžit z ještě nižší sazby daně z příjmů právnických osob, a to 5 %.

Dále existují daňové úlevy na reinvestované zisky, dividendy a kapitálové zisky. Portugalsko má také rozsáhlou síť smluv o z avoidance dvojího zdanění, které pomáhají snižovat daňovou zátěž pro mezinárodní investory a firmy.

Je důležité si uvědomit, že daňové zákony a předpisy se mohou měnit, a proto je vhodné konzultovat s daňovým poradcem aktuální informace a specifické podmínky pro uplatnění daňových pobídek a úlev.

Srovnání s ČR

Česká republika a Portugalsko, to jsou dva odlišné daňové světy. Zatímco v Portugalsku si užijete relativně nízké daně z příjmu, v Česku je daňové zatížení vyšší. Například, pokud vyděláváte průměrnou mzdu, v Portugalsku byste odvedli na dani z příjmu méně než v Česku.

Zajímavý je i pohled na daň z přidané hodnoty. V Portugalsku narazíte na tři sazby DPH – standardní 23 %, sníženou 13 % a super sníženou 6 %. V Česku máme sazby DPH pouze dvě – 21 % a 15 %.

Co se týče podnikání, Portugalsko láká na daň z příjmů právnických osob ve výši 21 %. V Česku je daň z příjmů právnických osob stanovena na 19 %.

Důležité je zmínit i daň z nemovitosti. V Portugalsku se daň z nemovitosti pohybuje mezi 0,3 % a 0,8 % z hodnoty nemovitosti. V Česku je daň z nemovitosti o něco nižší.

A co dědictví? V Portugalsku se dědická daň neplatí, pokud dědí přímí potomci. V Česku dědická daň existuje, i když pro blízké příbuzné je sazba velmi nízká.

Při srovnání daňových systémů obou zemí je zřejmé, že Portugalsko má pro některé skupiny obyvatel a podnikatelů atraktivnější daňové prostředí.

Tipy pro podnikatele

Portugalsko má pověst země s příznivým daňovým systémem pro podnikatele, ale je důležité se v něm orientovat. Pro začátek je dobré vědět, že daňový rok je shodný s kalendářním rokem. Důležitým portálem pro podnikatele je "Portal das Finanças", kde najdete veškeré informace o daních, formuláře k jejich podání a můžete zde také spravovat své daňové záležitosti online. Mezi hlavní daně, které se vás jako podnikatele v Portugalsku budou týkat, patří daň z příjmu právnických osob (IRC), daň z přidané hodnoty (IVA) a daň z příjmu fyzických osob (IRS) v případě, že jste OSVČ. Pro platbu daní si nezapomeňte zřídit portugalský bankovní účet. Doporučuje se také konzultovat daňové záležitosti s místním daňovým poradcem, který vám pomůže zorientovat se v portugalském daňovém systému a optimalizovat vaše daňové zatížení. Nepodceňujte ani nutnost včasného podávání daňových přiznání, abyste se vyhnuli zbytečným pokutám.

Užitečné informace a odkazy

Pro více informací o daních v Portugalsku navštivte webové stránky portugalského daňového a celního úřadu Autoridade Tributária e Aduaneira. Na jejich stránkách najdete informace o daních z příjmu fyzických osob IRS, daních z příjmu právnických osob IRC, dani z přidané hodnoty IVA a dalších daních. Dále na stránkách najdete informace o daňových formulářích, způsobech platby daní a důležitých termínech. Užitečné informace o životě a práci v Portugalsku najdete na portálu ePortugal. Portál nabízí informace o různých aspektech života v Portugalsku, včetně víz a povolení k pobytu, zdravotní péče, vzdělávání a zaměstnání. Pro zodpovězení specifických otázek týkajících se daní v Portugalsku se doporučuje kontaktovat daňového poradce.

Publikováno: 25. 06. 2024

Kategorie: ekonomika

Autor: Tomáš Durčák

Tagy: portu daně | daně v portugalsku