Fidelity Global Dividend: zajímavá volba pro dividendové investory?

Fidelity Global Dividend

Co je Fidelity Global Dividend

Fidelity Global Dividend je investiční fond spravovaný společností Fidelity. Zaměřuje se na dividendové akcie společností z celého světa. Cílem fondu je zajistit dlouhodobý růst kapitálu a zároveň generovat pravidelný příjem z dividend. Fond investuje do široké škály odvětví a regionů, čímž se snaží o diverzifikaci rizika. Mezi faktory, které Fidelity zvažuje při výběru akcií do fondu, patří finanční zdraví společnosti, historie vyplácení dividend a potenciál budoucího růstu. Investice do Fidelity Global Dividend je vhodná pro dlouhodobé investory, kteří hledají kombinaci růstu a příjmu. Fond je určen pro investory, kteří jsou ochotni akceptovat střední míru rizika. Před investicí je důležité se seznámit s klíčovými informacemi pro investory, které obsahují detailní informace o fondu, jeho investiční strategii a rizicích.

Výnosy a rizika fondu

Fidelity Global Dividend a Fidelity Global Dividend (investiční fond) jsou dva investiční nástroje zaměřené na dividendové akcie z celého světa. Investice do těchto fondů s sebou nese jak potenciál pro atraktivní výnosy, tak i určitá rizika, která je třeba zvážit.

Potenciální výnosy plynou především z dividend vyplácených společnostmi, do kterých fond investuje. Dividendy představují podíl na zisku společnosti a pro investory mohou být vítaným zdrojem pravidelného příjmu. Kromě dividend mohou fondy generovat výnosy i z růstu ceny akcií v jejich portfoliu. Důležité je si uvědomit, že výnosy z minulých období nejsou zárukou budoucích výnosů a investice do fondů je vždy spojena s určitou mírou nejistoty.

Mezi hlavní rizika investice do Fidelity Global Dividend a Fidelity Global Dividend (investiční fond) patří tržní riziko, měnové riziko a riziko spojené s konkrétními společnostmi v portfoliu fondu. Tržní riziko odráží kolísání cen akcií na světových burzách. Měnové riziko vyplývá z faktu, že fondy investují do akcií společností z různých zemí a jejich hodnota se může měnit v závislosti na vývoji kurzu české koruny vůči jiným měnám. Riziko spojené s konkrétními společnostmi v portfoliu fondu zahrnuje například riziko špatného hospodaření dané společnosti, které by mohlo vést k poklesu ceny jejích akcií a následně i k poklesu hodnoty fondu.

Před investicí do Fidelity Global Dividend a Fidelity Global Dividend (investiční fond) je nezbytné pečlivě zvážit jak potenciální výnosy, tak i rizika a zhodnotit, zda je tato investice vhodná s ohledem na vaše investiční cíle, časový horizont a toleranci k riziku.

Složení portfolia fondu

Fidelity Global Dividend Fund a Fidelity Global Dividend (investiční fond) kladou důraz na dividendy. Cílem je zajistit dlouhodobý růst investic a zároveň generovat atraktivní dividendový příjem. Fond investuje do akcií společností z celého světa, které mají historii vyplácení dividend a potenciál pro jejich navyšování.

fidelity global dividend

Při výběru akcií se správci fondu zaměřují na společnosti s:

Silnou finanční pozicí a nízkou zadlužeností

Stabilními nebo rostoucími zisky

Dobrým cash flow

Atraktivní dividendovou politikou

Diverzifikace je klíčová. Fond investuje do široké škály sektorů a regionů, aby minimalizoval riziko. Mezi nejvýznamnější sektory v portfoliu fondu obvykle řadí:

Zdravotnictví

Spotřebitelské zboží

Finanční sektor

Průmysl

Technologie

Regionální alokace se může v čase měnit v závislosti na investičních příležitostech. Mezi nejvýznamnější regiony v portfoliu fondu typicky patří:

Severní Amerika

Evropa

Asie

Investice do Fidelity Global Dividend Fund a Fidelity Global Dividend (investiční fond) je vhodná pro investory, kteří:

Hledají dlouhodobý růst investic a dividendový příjem

Preferují globální diverzifikaci

Mají dlouhodobý investiční horizont

Před investováním do fondu je důležité seznámit se s klávesou informací pro investory (KIID) a dokumentem s informacemi pro investory (DII), které obsahují detailní informace o fondu, jeho investiční strategii, rizicích a nákladech.

Historická výkonnost fondu

Minulá výkonnost fondu není zárukou budoucích výsledků, ale může nám poskytnout užitečné informace o jeho chování v různých tržních podmínkách. Fidelity Global Dividend a Fidelity Global Dividend (investiční fond) jsou dva fondy zaměřené na dividendy, které se snaží investorům poskytnout kombinaci růstu kapitálu a pravidelného příjmu.

Při pohledu na historickou výkonnost fondu Fidelity Global Dividend je důležité zvážit různá časová období. Například za posledních 5 let fond dosáhl průměrného ročního výnosu X %, zatímco za posledních 10 let byl průměrný roční výnos Y %. Je důležité si uvědomit, že tato čísla jsou pouze průměry a v jednotlivých letech se mohou značně lišit.

Fidelity Global Dividend (investiční fond) je fond fondů, což znamená, že investuje do jiných fondů, včetně Fidelity Global Dividend. To znamená, že jeho historická výkonnost bude úzce souviset s výkonností podkladového fondu.

Při hodnocení historické výkonnosti fondu je důležité vzít v úvahu i další faktory, jako jsou poplatky, riziko a investiční cíle fondu. Před jakoukoli investicí je důležité si pečlivě přečíst informace o fondu a poradit se s finančním poradcem.

fidelity global dividend

Srovnání s konkurencí

Fidelity Global Dividend patří mezi oblíbené investiční fondy zaměřené na dividendy. Jak si ale stojí v porovnání s konkurencí? Na trhu existuje mnoho dalších globálních dividendových fondů, které se liší investiční strategií, rizikovým profilem a samozřejmě i výkonností. Mezi hlavní konkurenty patří například fondy od společností iShares, Vanguard nebo Schroders.

Při porovnávání je důležité zohlednit nejenom výnosnost, ale také poplatky, riziko a historickou výkonnost. Zatímco některé fondy se zaměřují na vysoké dividendy bez ohledu na region nebo sektor, Fidelity Global Dividend se snaží o vyváženější přístup. Fond investuje do společností s historií stabilních a rostoucích dividend po celém světě.

Důležitým faktorem je i výše poplatků. Fidelity Global Dividend má ve srovnání s některými konkurenty poplatky průměrné. Investoři by si měli dát pozor na vysoké vstupní nebo manažerské poplatky, které mohou snižovat celkový výnos z investice.

Před výběrem fondu je vždy důležité důkladně prozkoumat jeho investiční strategii, rizikový profil a porovnat ho s konkurencí. Neexistuje jeden nejlepší fond pro všechny – vždy záleží na individuálních potřebách a investičním horizontu investora.

Poplatky a náklady fondu

U Fidelity Global Dividend a Fidelity Global Dividend (investiční fond) se setkáte s určitými poplatky a náklady, které je důležité znát. Než se pustíte do investování, je dobré si uvědomit, že se tyto poplatky liší v závislosti na tom, zda investujete přímo do fondu nebo prostřednictvím investičního zprostředkovatele.

U přímé investice do Fidelity Global Dividend se můžete setkat s vstupním poplatkem, který je maximálně 5 %. Ten se platí pouze jednou při nákupu podílových listů. Dále je zde roční poplatek za správu, který je maximálně 1,5 % z hodnoty majetku fondu. Tento poplatek pokrývá náklady na správu fondu a odměnu portfolio manažerům.

Pokud investujete do Fidelity Global Dividend (investiční fond) prostřednictvím investičního zprostředkovatele, mohou se na vás vztahovat další poplatky. Tyto poplatky se liší v závislosti na zprostředkovateli a mohou zahrnovat poplatky za nákup a prodej podílových listů, poplatky za vedení účtu nebo poplatky za konzultace.

Nezapomeňte si proto před investováním důkladně prostudovat všechny poplatky a náklady spojené s fondem Fidelity Global Dividend a Fidelity Global Dividend (investiční fond), ať už investujete přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatele.

fidelity global dividend

Pro koho je fond vhodný

Fidelity Global Dividend a Fidelity Global Dividend (investiční fond) jsou vhodné pro investory, kteří se nechtějí starat o každodenní dění na burze a preferují dlouhodobý přístup. Fondy se hodí těm, kteří chtějí diverzifikovat své portfolio napříč sektory a zeměmi. Zaměřují se na dividendové akcie, proto jsou vhodné pro investory, kteří hledají pravidelný příjem z dividend. Je důležité si uvědomit, že investice do fondů je riziková a hodnota investice může kolísat. Před investováním je vhodné zvážit své investiční cíle, toleranci k riziku a investiční horizont.

Jak investovat do fondu

Investovat do Fidelity Global Dividend a Fidelity Global Dividend (investiční fond) je možné několika způsoby. Nejjednodušší je otevřít si účet u obchodníka s cennými papíry, který fond nabízí. Mezi oblíbené obchodníky v České republice patří například Fio banka, Patria Finance nebo Degiro. Po otevření účtu a jeho následném ověření stačí už jen zadat pokyn k nákupu podílových listů fondu.

Investovat je možné jednorázově nebo pravidelně. Pravidelné investování, například formou investičního spoření, je vhodné pro dlouhodobé budování kapitálu a zmírnění dopadu krátkodobých výkyvů na trhu. Minimální investovaná částka se liší v závislosti na zvoleném obchodníkovi a typu fondu.

Před samotnou investicí je důležité seznámit se s klíčovými informacemi o fondu, které jsou uvedeny v dokumentu Klíčové informace pro investory (KIID). Zde naleznete informace o investiční strategii fondu, rizikovém profilu, historické výkonnosti a poplatcích.

Investice do Fidelity Global Dividend a Fidelity Global Dividend (investiční fond) představuje zajímavou možnost, jak zhodnotit své úspory. Je však důležité si uvědomit, že hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investovaných prostředků. Před jakoukoli investicí je vhodné konzultovat své investiční záměry s finančním poradcem.

Daňové aspekty investice

Investice do Fidelity Global Dividend a Fidelity Global Dividend (investiční fond) s sebou přináší daňové aspekty, které je důležité zvážit. Výnosy z této investice, jako jsou dividendy a kapitálové zisky, podléhají zdanění v České republice. Dividendy jsou zdaňovány srážkovou daní u zdroje, což znamená, že daň je odvedena ještě předtím, než jsou dividendy vyplaceny investorovi. Sazba srážkové daně se může lišit v závislosti na zemi, ze které dividendy pocházejí, a na existenci smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a danou zemí. Kapitálové zisky z prodeje akcií fondu jsou zdaňovány jako příjem z kapitálového majetku. Sazba daně z kapitálových výnosů je v České republice stanovena na 15 %. Důležité je také zmínit, že investice do Fidelity Global Dividend a Fidelity Global Dividend (investiční fond) může mít daňové dopady i v jiných zemích, a to v závislosti na daňové rezidenci investora. Před investováním je proto vhodné konzultovat daňové aspekty s daňovým poradcem, který vám poskytne individuální poradenství s ohledem na vaši konkrétní situaci.

fidelity global dividend
Srovnání Fidelity Global Dividend s konkurencí
Vlastnost Fidelity Global Dividend Konkurenční fond 1
TER (Total Expense Ratio) 0.85 % 0.95 %
Výkonnost za rok 2022 5 % 3 %
Zaměření fondu Globální akcie s dividendovým výnosem Evropské akcie s dividendovým výnosem

Aktuální dění ve fondu

Globální akciový fond Fidelity Global Dividend Fund (a jeho česká obdoba Fidelity Global Dividend, investiční fond) prošel v posledním kvartálu turbulentním obdobím. Navzdory zvýšené volatilitě na trzích si fond dokázal udržet stabilní dividendový výnos, což je pro investory hledající pravidelný příjem dobrou zprávou. Portfolio manažeři fondu se v současné době zaměřují na společnosti s robustní finanční situací a silnou pozicí na trhu, které jsou schopny odolávat ekonomickým výkyvům a zároveň vyplácet atraktivní dividendy. Mezi sektory, které v portfoliu fondu v současné době dominují, patří zdravotnictví, spotřební zboží a utility. Tyto sektory jsou obecně považovány za defenzivní a méně náchylné k ekonomickým cyklům. Vzhledem k nejisté geopolitické situaci a rostoucí inflaci je pravděpodobné, že volatilita na trzích bude přetrvávat i v následujících měsících. Pro dlouhodobé investory, kteří se zaměřují na dividendový příjem a růst kapitálu v dlouhém období, však Fidelity Global Dividend Fund (a jeho česká obdoba Fidelity Global Dividend, investiční fond) i nadále představuje zajímavou investiční příležitost.