Co je eskont a jak ovlivňuje vaše finance?

Eskont

Definice eskontu

Eskont je finanční pojem, který označuje slevu z ceny cenného papíru, nejčastěji směnky, při jejím odkupu před datem splatnosti. Jinými slovy, pokud držitel směnky potřebuje peníze dříve, než směnka dosáhne splatnosti, může ji prodat bance nebo jiné finanční instituci za cenu nižší, než je její nominální hodnota. Rozdíl mezi nominální hodnotou směnky a cenou, za kterou je odkoupena, se nazývá eskontní poplatek. Výše eskontního poplatku závisí na době zbývající do splatnosti směnky, úrokové míře a rizikovosti emitenta směnky. Eskont je tedy nástrojem, který umožňuje držitelům cenných papírů získat likviditu v případě potřeby.

Výpočet eskontu

Escont představuje srážku z ceny cenného papíru, která se uplatňuje v případě, že je tento papír předložen k proplacení před datem jeho splatnosti. Výše eskontu se odvíjí od doby zbývající do splatnosti, diskontní sazby a nominální hodnoty cenného papíru. Čím delší je doba do splatnosti a čím vyšší je diskontní sazba, tím vyšší bude eskont. Pro výpočet eskontu lze využít jednoduchý vzorec: Escont = Nominální hodnota x Diskontní sazba x (Doba do splatnosti / 360). Výsledek nám udává částku, o kterou bude cena cenného papíru snížena. Eskont se používá v obchodním styku, zejména při financování krátkodobých pohledávek.

Eskontní sazba

Je to úroková sazba, za kterou si komerční banky půjčují peníze od centrální banky. Čím je tato sazba vyšší, tím dráž vyjdou banky úvěry od centrální banky a tím méně peněz jsou ochotny dále půjčovat. Naopak, nízká diskontní sazba motivuje banky k půjčování.

Centrální banka používá diskontní sazbu jako nástroj měnové politiky k regulaci inflace a stimulaci ekonomiky. Zvýšením diskontní sazby se snaží omezit množství peněz v oběhu a tím pádem i inflaci. Snížením diskontní sazby naopak stimuluje ekonomický růst.

Použití eskontu v praxi

Escont se v podnikatelské praxi používá k urychlení plateb od odběratelů. Dodavatel poskytne odběrateli slevu z ceny faktury, pokud ji uhradí před datem splatnosti. Pro odběratele je to výhodné, protože ušetří peníze, pro dodavatele je to zase způsob, jak si zajistit rychlejší příjem peněz.

Escont se často využívá v obchodních vztazích, kde je běžná delší doba splatnosti faktur. Může se jednat například o dodávky zboží s odloženou splatností nebo o služby, které jsou fakturovány až po jejich poskytnutí.

Použití eskontu má svá úskalí. Pro dodavatele to znamená nižší zisk z prodeje, pro odběratele zase riziko, že v případě finančních potíží nebude schopen eskont využít a zaplatit fakturu včas.

Výhody a nevýhody eskontu

Escont, tedy odkup pohledávky s budoucí splatností, přináší firmám jak výhody, tak nevýhody. Mezi hlavní benefity patří okamžitý příjem finančních prostředků, zlepšení cash flow a snížení rizika neuhrazení pohledávky. Firma se také zbavuje administrativy spojené s vymáháním pohledávky. Na druhou stranu je eskont spojen s poplatkem, který snižuje celkový zisk z obchodu. Firma se také vzdává části zisku ve prospěch banky či jiné finanční instituce. Před využitím eskontu je proto důležité zvážit všechny faktory a zhodnotit, zda je tato forma financování pro danou situaci nejvýhodnější.

Rozdíl mezi diskontem a eskontem

Diskontování a eskontování jsou dva finanční pojmy, které se často zaměňují, ačkoliv se liší. Diskont představuje slevu z ceny, obvykle poskytovanou při platbě v hotovosti nebo před datem splatnosti. Například obchodník může nabídnout 2% slevu na faktuře, pokud je zaplacena do 10 dnů. Escont je pak specifickým typem diskontu, který se vztahuje na směnky. Jde o odkup směnky bankou před datem její splatnosti, za cenu nižší, než je její nominální hodnota. Rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou, za kterou banka směnku odkoupí, představuje eskontní poplatek, který je bance odměnou za riziko a poskytnuté finanční prostředky.

Publikováno: 04. 06. 2024

Kategorie: finance

Autor: Lucie Kliková

Tagy: eskont | význam slova eskont